Afrikinis kiaulų maras jau visai netoli mūsų

Kaip žinote, Lietuvoje šernuose nustatytas afrikinis kiaulių maras. Rūdiškių medžiotojų būrelio medžioklės plotai įeina į Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos nustatytą grėsmės zoną.

Medžiotojams, kurių medžioklės plotai patenka į padidintos grėsmės zoną, nurodoma:

•    Sumedžiotus šernus tvarkyti tik pirminio apdorojimo aikštelėse, o šalutinius gyvūninius produktus palikti sandariose gyvūninių atliekų duobėse,

•  Draudžiama organizuoti šernų medžiokles su varovais,

•    Sumedžiotų šernų skerdenas laikyti izoliuotose patalpose, kol bus gauti neigiami afrikinio ir klasikinio kiaulių maro tyrimų rezultatai,

•    Nekviesti į medžiokles svečių iš kitų rajonų medžiotojų būrelių, siekiant neišplatinti ligos.

Nepamirškite, kad sumedžioti šernai transportuojami tik polietileninėje plevelėje, kuri po naudojimo turi būti dezinfekuojama arba sunaikinama. Skerdienos tvarkymo metu taip pat naudoti dezinfekcines medžiagas, nepamiršti plauti rankų, naudotų įrankių. Medžioklės rūbus ir avalynę naudoti tik medžioklei. Medžiotojams, auginanties kiaules, rekomenduojama nemedžioti.

Šernų mirštamumas užsikrėtus, siekia 100%, todėl turim stengtis, kad liga neišplistų, nes pasekmės bus tragiškos.

Kilus kažkokiems neaiškumams, susisiekite su būrelio pirmininku.

Magento M70-101 Questions

It has been M70-101 Questions almost Magento Certified Developer M70-101 a month since she came to the hospital, Magento M70-101 Questions and running has become a game for Magento M70-101 Questions only two of us. Magento M70-101 Questions Alice, this is no longer simple. They often Magento M70-101 Questions gather in Magento Certified Developer Exam groups of Magento M70-101 Questions three and five in front of the window to eat lunch, whispering about her unsuccessful love. There is a campfire there, he said.

Said William. I opened the door I don t go anywhere, I have to eat leftovers, or I will break. Yes, I love. I said. I Magento M70-101 Questions never called him I love. This is Magento Certified Developer M70-101 Magento Certified Developer Exam the patent of Barney http://www.examscert.com and Jack. Second, jumping into the rabbit hole and returning to the past will often M70-101 Questions make me uncomfortable. They laughed and walked into the small shop selling sex products. I and the Rats crossed the threshold Magento M70-101 Questions like they crossed the threshold. My job I am honored to have a job.

I want to go. Then go, why Magento Certified Developer M70-101 are you still here Is your money enough Enough. He completely recounted the life of Tianchi to Cheng Zhifang, the past M70-101 Questions that Magento M70-101 Questions she lost in the wind when she was Magento Certified Developer M70-101 Questions Magento M70-101 Questions six years old. I drank two symbols symbolically, and I dare Magento Certified Developer Exam not drink any more.

Varominė medžioklė: krito vienas šernas

2014-01-18 diena buvo ideali medžioklei. Iš vakaro nukrito šiek tiek sniegelio, o rytas atnešė saulėtą dieną. Šiek tiek spaudė šaltukas, bet tai nė kiek negąsdino medžiotojų.

Tą dieną Rūdiškių medžiotojų būrelio surengtoje varominėje medžioklėje dalyvavo dvylika būrelio narių ir penki svečiai. Kaip visada netrūko ir medžioklinių šunų. Medžioklei vadovavo Romanas Radzevičius.

Medžioklė prasidėjo nuo trumpo instruktažo. Po kurio medžiotojai buvo padalinti į grupes ir iškeliavo „slėdavoti“ žvėrių.

Vienai medžiotojų grupei pavyko apeiti tauriųjų elnių bandelę (trys pateles ir du jauniklius). Minėtame miško kvartale buvo surengtas pirmasis varymas. Deja, elniai iki medžiotojams pasiekiant savo „numerių“ vietas, spėjo iš supamo kvartalo pasišalinti. Tačiau medžiotojams operatyviai pavyko juos vėl „pririšti“ sekančiame miško kvartale.

Medžiokliniai šunys visus penkis tauriuosius elnius atvarė „tiesiai į rankas“ būrelio pirmininkui. Tačiau žvėrims ir šį kartą šypsojosi fortūna- būrelio pirmininkas tauriojo elnio jauniklį apmaudžiai prašovė. Medžiotojai dar toliau bandė susekti minėtą tauriųjų elnių bandelę, bet žvėris apsukę didelį ratą medžioklės plotuose pabėgo pas kaimynus.

Sekančiame varyme dratharas „paėmė“ susektą kuiliuką. Jį dviem šūviais apšaudė būrelio garbės narys Česlovas Karalevičius. Deja pro šalį. Du šūvius į minėtą šerną iššovė ir medžiotojas Albinas Lenkevičius. Jo ypatingai taiklus šūvis iš kulkos šernui nepaliko jokių vilčių ir žvėris buvo sumedžiotas. Paskutiniu numeriu stovėjęs medžioklės vadovas, šiame varyme „pramazino“ laputę.

Kituose dviejuose varymuose nė vienam medžiotojui šaudyti į žvėris nepavyko.

Medžioklės pabaigoje įvyko tradiciniai apdovanojimai. Medžioklės karaliumi buvo išrinktas medžiotojas Albinas Lenkevičius. Na, o šių metų mazylos medalių kolekciją papildė Jonas Banuškevičius.

Invalid Displayed Gallery

Provide Discount Oracle 1Z0-520 Certification Material 100% Pass With A High Score

Master himself said The deadline is up.Tseng Kuo fan, a monk Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials who entered the monastery with the monk, has not yet taken a seat. But a few people are very light to start, all the other people are not ferocious. As soon as 1Z0-520 Certification Material he entered Taiyuan, Shanxi Provincial Department of Justice Chang Tai chun Oracle 1Z0-520 Certification Material 1Z0-520 Certification Material Oracle 1Z0-520 Certification Material had waited for a long Oracle 1Z0-520 Certification Material time beside the official gate of the city gate. Today, Guangxi is now widespread epidemic of acne, and Oracle 1Z0-520 Certification Material OPN Certified Specialist 1Z0-520 ferocious, Dabie two lakes last year, two lakes caused by floods caused by floods, but the Guangxi outbreak of chicken pox is natural natural.

It seems that they are the wind that they released. When she thought of it, she couldn t sleep anymore, her eyes closed, and the numbers floated in Oracle 1Z0-520 Certification Material OPN Certified Specialist 1Z0-520 her mind. At this time, there is still an instinctive luck in your heart. The glaciers are thawed, the sun is Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials coming out, everything is reviving, and life is Oracle 1Z0-520 Certification Material restarting in front of us with a new look. 1Z0-520 Certification Material We can t see the 1Z0-520 Certification Material mother in law. The singularity of 10,000 is outstanding even Oracle 1Z0-520 Certification Material the contrast of his former glory is also a style.

He wants to take the 1Z0-520 Certification Material children Oracle 1Z0-520 Certification Material to go flying high, Oracle 1Z0-520 Certification Material go down to the Oracle 1Z0-520 Certification Material bottom of the sun, and leave the darkness of all this Want to do it, Zhong Chubo never knows what hesitate, what is the Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials truth, he immediately Oracle 1Z0-520 Certification Material dialed 1Z0-520 Certification Material the phone of the deaf child Little deer, go with me, okay. That means starting from scratch and forgetting the past. He invited Would you OPN Certified Specialist 1Z0-520 like to go out and sit down t.

Varominė medžioklė: nepalankios oro sąlygos – žvėrių pagalbininkas

2014-01-11 į Rūdiškių medžiotojų būrelio organizuotą varominę medžioklę susirinkę medžiotojai būgštavo, kad šių metų varominių medžioklių sezonas taip ir praeis, nepasirodžius sniegui. Ir šią dieną, oro sąlygos nežadėjo nieko gero: permirkus žemė, smarkus vėjas, lietaus gūsiai, besimaišantys su šlapdriba… Bet medžiotojams blogo oro nėra– būna tik blogi drabužiai, juokavo kai kurie aistruoliai. Tad į organizuotą medžioklę susirinko dešimt būrelio narių ir penki svečiai. Dalyvavo ir medžiokliniai šunys: dratharas, lietuvių ir estų skalikai, jagterjeras.

Medžioklei vadovavo Stasys Banuškevičius, kuris medžioklę pradėjo nuo dalyvių registracijos ir instruktažo. Vėliau buvo aptarta medžioklės eiga, paskirstytos varovų grupės ir jų vadovai.

Tą dieną buvo atlikti devyni varymai. Dauguma iš jų praėjo be šūvių. Nepalankios oro sąlygos apsunkino tiek varovų, tiek medžioklinių šunų darbą. O ir patys žvėrys nenorėjo rodytis iš savo slėptuvių.

Pirmasis varymas buvo gausiausias šūvių. Netaikliai pilkąjį kiškį dviem šūviais šaudė Viačeslavas Potašovas. Akies taiklumą kiškis išbandė ir medžiotojui Josif Kondratovič. Bet jo šūvis taip pat skriejo pro šalį. Tuomet kiškis bandė prašokti pro medžiotoją Joną Banuškevičių. Jo šūvis kiškio taip pat nepaguldė. Tačiau apžiūrėjus šūvio vietą, buvo užtikta kraujo lašų, tad žvėrelis buvo sužeistas. Sužeisto kiškio paieškos buvo bergždžios: nei medžiotojams, nei medžiokliniams šunims žvėrelio rasti nepavyko. O ir kraujo lašus greit nuplovė lietus. Medžiotojai apgailestavo dėl nerasto sužeisto žvėrelio ir vis minėjo, kad nesant sniego bei tokioms oro sąlygoms, sužeistų žvėrių paieška ypatingai sunki.

Ketvirtajame varyme dratharas Žaibas užtiko šernioką. Jam kelią bandė pastoti medžiotojas Robertas Lekštutis. Po medžiotojo šūvio, šernas tuptelėjo ant užpakalio, sužviegė ir po akimirkos dingo iš akiračio. Medžiotojai nusprendė, kad šūvis kliudė žvėrį, tad vėl vykdė sužeisto žvėries paiešką. Tačiau šernas prapuolė skradžiai į žemę: nepavyko aptikti nei kraujo, nei šerių, nei tolimesnių šerno pėdsakų. O ir medžiokliniai šunys jo neužuodė.

Priešpaskutiniame varyme Žaibas užklupo tauriuosius elnius. Jauniklis bandė prasmukti pro medžiotoją Joną Banuškevičių. Iš pradžių žvėris buvo visai šalia, bet šūvį atlikti maišė šalimais esantys varovas ir kiti medžiotojai. O vėliau pagreitį paėmusiam žvėriui medžiotojo šūvis įvarė tik baimės, nes skriejo pro šalį.

Medžioklės pabaigoje medžioklės vadovas aptarė medžioklės rezultatus ir konstatavo, kad šį kartą žvėris gelbėjo nepalankios oro sąlygos. Mazylos titulu buvo apdovanotas medžiotojas Jonas Banuškevičius. O medžioklės karaliumi buvo išrinktas dratharas Žaibas, tą dieną sąžiningai tarnavęs medžiotojams bei atidavęs visas jėgas žvėrių varymui.

Invalid Displayed Gallery

Prepare for the NCMA CPCM Practice Exam with PDF and VCE Engine

under the tree. Certified Professional Contracts Manager CPCM It was a kind hearted passer by who sent her home. A Xiang was NCMA CPCM Practice Exam the director of a provincial office for three months, and lived CPCM Practice Exam for three months. She knows that he made NCMA CPCM Practice Exam this decision entirely for her and http://www.passexamcert.com/CPCM.html the unborn child, they have Tired of this precarious life. NCMA CPCM Practice Exam Since she was Certified Professional Contracts Manager(CPCM) pregnant, they stopped all sex.

Thinking for a long time, like a political prisoner who has just been released from prison. It was really told by her mother. He slammed into NCMA CPCM Practice Exam the clothes and cleaned NCMA CPCM Practice Exam up NCMA CPCM Practice Exam the clothes. Among the netizens contacted by Shi Tiandong, some are the employees of the group company. So his other idea of being CPCM Practice Exam ignorant is that he has also Certified Professional Contracts Manager CPCM Practice Exam told Certified Professional Contracts Manager CPCM us with great enthusiasm Don t Certified Professional Contracts Manager(CPCM) whisper So we saw that Wang Xijia said what he was, whether it was for the world or NCMA CPCM Practice Exam for the individual, for the maiden or the family, Wang Xijia, his cousin had no opinion, and Wang Xijia s opinion was his opinion. Su Daqiang saw that Mingyu sat on the opposite side and involuntarily shrank to Mingzhe.

She just wanted to look forward to seeing it carefully, but she saw that the girl NCMA CPCM Practice Exam took her head off the neck and handed it over to her, saying You see clearly Ning Yi looked at it, it was a sly, scared her to sweat and suddenly woke http://www.testkingdump.com/CPCM.html up. This is a good opportunity to expand our Shangri Lei Satin You have to understand Certified Professional Contracts Manager(CPCM) I understand In NCMA CPCM Practice Exam these seven or eight years, In addition to doing some business CPCM Practice Exam with the Soviet Union, we have little business connection with other countries. I almost broke the machine. The engineer who came here will leave the next day according to the contract, but no one in the whole factory can start Certified Professional Contracts Manager CPCM the machine. Why, do you want NCMA CPCM Practice Exam to go Cheng took three steps and stopped at the door in two steps.

Organizuojamas seminaras-pasitarimas medžiotojams

2014-01-24 (penktadienį) 14.00 val. Trakų VMVT, adresu Trakai, Veterinarijos g. 2, trečio aukšto salėje, planuojamas seminaras-pasitarimas medžiotojams dėl afrikinio kiaulių maro pavojaus ir prevencijos, biologinio saugumo klausimais laukinėje faunoje, gyvūnų laikymo vietose ir medžioklės metu.

Būrelio nariai, norintys dalyvauti seminare-pasitarime, iki 2014-01-22 17.00 val. prašome registruotis pas būrelio pirmininką.

First-hand GSEC Lab Manual PDF For GIAC Information Security

I didn t lie, you know. Didn t you lie I really fell in love GIAC Security Essentials Certification with GSEC Lab Manual PDF you. I was six years old that year, and you buried my lost GIAC Information Security GSEC body. His shoulder blade in a t shirt is tall, he GIAC GSEC Lab Manual PDF has been very thin and looks only 6 feet tall. Ye Green stood up with hatred. When she walked across the street, http://www.passexamcert.com she found someone tracking herself. I said that we still have half a month GIAC GSEC Lab Manual PDF s salary, and he said what a fucking salary, I don t want to. When GIAC GSEC Lab Manual PDF the green pain of the hymen was torn apart and the filled gas could not be suppressed together, she saw Zhou Xiang sullenly above her.

although you have been in your life and certainly in GSEC Lab Manual PDF our expectation have not let me ride the carriage you are driving, but I GIAC GSEC Lab Manual PDF still have to say that you are in the drama although GIAC Security Essentials Certification it seems to be insignificant. But because when the white GIAC GSEC Lab Manual PDF stone is really troubled to commit suicide he has prepared the sleeping pills and the guns suddenly received a call from God and this incarnation of God is actually the female rabbit s lips she On the phone, he said with a smile as GIAC GSEC Lab Manual PDF if nothing happened in the world, the white stone Dear white stone, do you want to see me White Stone said sincerely I haven t sent you a reply yet Moreover, I can t go to Paris now Female rabbit lips We don t have to communicate, you don t have to go to Paris, because I have already arrived in Shanghai. He wants to eat apple and grab the table. Although living together, but already separated from the mind and body the separation of mind and body between us brings you the separation of mind and body the nearest Wang Xijia wife is the representative of our people. I GIAC GSEC Lab Manual PDF am sorry for you. At this time, a GIAC Information Security GSEC small two came over and said to the restaurant Big brother, the upstairs guests are gone, we cleaned up the lights.

However, Zhang Haoran s GIAC GSEC Lab Manual PDF disciples have just been frightened by Liu Haizhu s life. Li Canran still said nothing. Three, two, I really don GSEC Lab Manual PDF t want my dad to be angry because of me. Li GIAC Information Security GSEC GIAC GSEC Lab Manual PDF Canran GIAC GSEC Lab Manual PDF has confidence in his GIAC Security Essentials Certification own skills, and the reputation of the first knife in the western suburbs is not white. After coming out of Hao Tu s family, the GSEC Lab Manual PDF first thing Liu Haizhu thought of was to find Zhou Meng.

Organizuojama palaukiminė tauriojo elnio jauniklio medžioklė

Pranešame, kad 2014-01-22 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizuos palaukiminę tauriojo elnio jauniklio medžioklę būrelio medžioklės plotuose. Būrelio nariai, norintys dalyvauti medžioklėje, renkasi minėtą dieną 17.00 val. prie lupyklos.

Discount SPHR Dumps PDF For HRCI Certifications

The next morning, Changsheng and HRCI SPHR Dumps PDF Ning Yu prepared tables, chairs, fruits and drinks in the hall The Professional in Human Resources (SPHR) waiting for the reporters. What is the taste Ning an whispered, and the voice was a little bit ridiculous. It was the customer s footsteps that made him SPHR Dumps PDF open his eyes and asked Is there something Are you not selling wine here Yes, yes. Prosperous, HRCI Certifications SPHR he was a little white, and he hurriedly ran out. HRCI SPHR Dumps PDF At that time, both the world and HRCI SPHR Dumps PDF the prosperous had fallen asleep.

The moon is cold and HRCI SPHR Dumps PDF the night is The Professional in Human Resources (SPHR) deep. He looked at his father with a HRCI SPHR Dumps PDF squint and HRCI Certifications SPHR saw the fear in his father s eyes. I am a little http://www.examscert.com self defeating Then he will gently say to HRCI SPHR Dumps PDF the melon The cow root, you are lying, I will cook for you. Then, it is the unit of Su SPHR Dumps PDF Mingyu. When he spoke to his mouth, he suddenly found out that he had forgotten what he was saying, only to be anxious. This kind of occasion is really moving.

When he spoke, he couldn t help but look at the back of Mingyu. He is also HRCI SPHR Dumps PDF hungry and eager to eat and panic. Seeing HRCI SPHR Dumps PDF that they are shrinking, we are more excited and more malicious and more vicious. We are holding can we look back Does it not let the huge wheels of history crush into a mud In this sense, you SPHR Dumps PDF are still looking The Professional in Human Resources (SPHR) HRCI Certifications SPHR for some of HRCI Certifications SPHR Dumps PDF our sloppy look. You and the two young girls, namely Liu Heiting and Li Dachun, were accompanied by three.

Organizuojama palaukiminė tauriojo elnio jauniklio medžioklė

Pranešame, kad 2014-01-15 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizuos palaukiminę tauriojo elnio jauniklio medžioklę būrelio medžioklės plotuose. Būrelio nariai, norintys dalyvauti medžioklėje, renkasi minėtą dieną 17.00 val. prie lupyklos.

Isaca CRISC Demo

you Don t plan to invite me into the Isaca CRISC Demo house Isaca CRISC Demo I opened the door and Neder pushed in with my bicycle. I want to tell her, to face For all Isaca CRISC Demo the impacts, Isaca CRISC Demo feel full, CRISC Certification CRISC don t hide. Write your script well. An hour later, William said You won CRISC Demo t believe it I was studying the clothes to be Isaca CRISC Demo worn at night in Certified in Risk and Information Systems Control the closet of the bedroom. Ye Green is determined to seize this life saving grass. The other places only give 30,000.

I startled Why Isaca CRISC Demo This is not taking their own life to make fun of it Xiao Isaca CRISC Demo Certified in Risk and Information Systems Control sad He said he has prepared for 3 years For this one chance, that is, death also died in CRISC Certification CRISC the special brigade training ground. Therefore, I tell you, all the soldiers in CRISC Demo the world are hard working.Oh, I slowly pondering go. But it really is not easy to say, because the theater Isaca CRISC Demo is the theater of war, when flying a 40 fire over is a big trouble. Finnish buddies Isaca CRISC Demo are CRISC Demo afraid to read, all bow do not speak.My voice is crying again Little shadow, look SISU SISU Your favorite SISU Finnish buddies can not stand it anymore.

She heard Auntie voice, did not expect Godmother hooked up with him, suddenly scared to death. They also have to accompany CRISC Certification CRISC their Isaca CRISC Demo peers to accompany them.Reading, women s accompany. Xiao Qin CRISC Certification CRISC Demo said that Isaca CRISC Demo from now on every month to pay two hundred yuan CRISC Demo Certified in Risk and Information Systems Control rent, collected by Leung brother.

Žiemos bebro medžioklė

Ramiai stoviu, bet galvoje pašėlusiai sukasi mintys: kur čia šiandien sėsti? Jaukyklose jau savaitę laiko pašarai nejudinti… Ir apskritai, žiemos periodu gausiai šeriant šėryklose miške, šernai nenoriai ėjo į miško pakraščius, o prie bokštelio papilti kukurūzai jų visai nedomino.

Medžiojam šiandien keturiese. Klausausi kitų medžiotojų: kas, kur sėdės, kada paskutinį kartą šernai buvo, vėjas geras ar ne…bet štai, atėjo ir mano eilė pasisakyti.

-Sėsiu “Gaidynėj”…gal bebrą nukalsiu.-išrėžiu.

Kiti medžiotojai tik žvilgtelėja į mane…bet tyli, nieko nesako…o ką pagalvoja, neaišku…

Aš irgi susimąstau…vasario pabaiga, sniego daug, viskas užšalę…kur čia tą bebrą rasi? Bet oras palankus: jau kelios dienos stiprus atodrėkis. O dar praeitą atodrėkį pastebėjau, kad Verknės upės ištakose bebrai nemažą taką praminė į padarytas užtvankas. Tad vilties yra…

Sėdu į automobilį ir skubu į savo išrinktą vietą. Automobilį pasistatau kelio pakrašty, dar žvilgtiu ar jis netrukdys pravažiuojančioms transporto priemonėms. Ant pečių užsimetu “graižtvą”, rankose kėdutė ir atrama ginklui. Neriu į pusnis. Sniego daug, vietomis iki kelių, bet jau sukritęs nuo pliusinės temperatūros. Kai kur sniegas “pakibęs” ant pelkės žolių, tad mindžikuoju vietoje. Bet po truputį stumiuosi pirmyn, nors iki tikslo dar keli šimtai metrų.
Savo tikslą pasiekiu jau visas šlapias. Ant kalniuko pasistatau kėdutę, šalia įsmeigiu ginklo atramą.

Tiesiai prieš mane, klonyje, čiurlena keletas upeliukų. Tarp jų kietos žemės salelės. Kairėje pusėje upeliukai jau susilieja, formuodami mažesnes ar didesnes balas…pelkės pakraštys, priaugęs ajerų, asiūklių, nendrių ir pavienių krūmų. Kažkur toliau Verknė savo vaga plukdo vandenis į Baluosio ežerą. Dešinėje- griovos kraštas, apaugęs alksniais ir krūmais. Būtent čia, bebrai, darbštieji darbininkai, sukonstravo dvi užtvankas. Tarytum du laiptai, vedantis aukštyn…Dar rudenį, čia bebrai nuvertė nemažai alksnių, tad maisto jiems sočiai. O ir šalia augantis karklynai jiems žadina apetitą.

Prieinu arčiau ir nerimastingai pažvelgiu į priekį. Vaikšto ar ne?

Širdis linksmai suspurda, kai iš dviejų upeliukų pamatau du takus, vedančius link pirmosios užtvankos. Takuose atsispaudusios dumblinos bebro pėdos…geras ženklas…reiškia, bebrai vaikšto.

Grįžtu atgal prie savo kėdutės. Atsisėdu, sureguliuoju atramą ginklui. Tada paimu šautuvėlį ir pažvelgiu pro optinį taikiklį.

Temsta anksti, bet naktis šviesi, o ir sniegas daro savo. Matomumas superinis, viskas kaip ant delno. Štai jis, vienas takas už kokių trisdešimties metrų. Matosi puikiai; nuo upelio iki pat užtvankos. Už šio tako, šiek tiek toliau, antrasis. Ten matomumas šiek tiek prastesnis. Tako pradžią užstoja karklų krūmas. Dešinėje, prie užtvankos, tako matomumas irgi ne ką geresnis: priaugę krūmelių ir jaunų alksniukų. Tad matyti tako atkarpėlė, ne ilgesnė kaip penki metrai. Iš kart už takelio upelis, tad sunerimstu, kad jei tą atkarpėlę bebras praplauks upeliu ir išlips toliau, jo aš jau ir nepamatysiu.

Dar bandau atrast geresnę padėtį. Bet kelis kartus perstatęs kėdutę, grįžtu į senąją vietą.
Tada užsitaisau karabiną ir imu laukt…

Gan greit tolumoje pastebiu kažką judant. Pažvelgiu per optinį taikiklį. Priekyje matau stirnaitę, kuri atsargiais žingsniukais eina nendryno link. Kartais stabtelėdama ir neramiai apsižvalgydama aplink. Dar kelios akimirkos ir ji dingsta nendrių tankmėje.

Naktis galutinai įsitvirtino. Nurimo dienos garsai, tik šalia esančiame kaime skalijo kažkoks šunėkas. Štai, keliu, pro mano paliktą automobilį, nudundėjo kažkokia kita mašinėlė. Nedideli vėjo šuorai, laikas nuo laiko pajudindavo alksnių šakas, o tylumą trikdė tik čiurlenančių upeliukų garsas.

Bet po kažkurio laiko išgirstu ir kitokį garsą. Triš, triš…triš triš…kažkas čeža per sniegą…Jaučiu, kaip mano širdelės darbas sutankėja… Įsistebeiliju į priekį, na kur tas bebras? Bet nieko nematyt… tik triukšmingasis “triš, triš” išduoda, kad priekyje kažkas yra. Ir štai, kažkoks juoduliukas, šmėkštelėjęs tarp pusnių priekyje už upeliukų vėl dingo. Bet žvėriukas pastebėtas, tad priglundu prie optinio taikiklio. Kurį laiką nieko nematau, bet štai, iš už sniego kupsto, jis jau lenda…skubiai įjungiu šviečiantį tašką, nuimu saugiklį ir sustingstu… po akimirkos giliai atsikvepiu, išjungiu tašką, pastatau saugiklį. Ant balto sniego patalo atpažįstu kanadinę audinę, kuri taip pat išsiruošusi į medžioklę. Ilgokai stebiu audinę pro optinį taikiklį: šioji šmirinėja pirmyn, atgal ir po truputį artėja link manęs. Dar šiek tiek laiko ir žvėrelis jau visai šalia, prie upeliukų, landžioja per žolių, sniego landas, šleptelėja į balutę, bet niekur neradęs laimikio, sliūkina giliau į pelkę.

Palaipsniui grįžta anksčiau buvę garsai: sušiurenantys alksniai ir vandens čiurlenimas. O aš pasineriu į savo apmąstymus: išeis bebras ar ne… vėjas juk neblogas, nuo upeliukų… gal labai vėlai eina… o gal šiandien visai neis…

Į dabartį sugrąžina dešinėje, prie užtvankų išgirsti nauji garsai. Tidžin, tidžin… kažkas artėja link manęs… tidžin, tidžin… tuoj išlys iš krūmų… vidinis balsas kužda, kad ten tikrai ne bebras… smalsiai žvelgiu į tą pusę, kai pamatau iš alksnyno iššokantį kiškį. Nedideliais šuoliukais artėja link manęs. Sėdžiu nejudėdamas, tik akimis stebiu jį. O trumpauodegis visai į mane dėmesio nekreipia. Ir štai, mus beskiriant tik kokiems penkiems žingsniams, jis sustojęs atsisėda. Sukinėja galvą, karpo ausim… Kažin mato jis mane, ar ne? Taip ir sėdim kartu: aš ant kėdutės, jis ant sniego… kiekvienas paskendęs savo mintyse… aš apie bebrą… o jis apie ką? Neaišku… Kiek dar tęstusę mūsų bendras pasisėdėjimas, nežinia… bet po gerų penkių minučių kiškio dėmesį patraukia neaiškus, prieš jį esantis juodulys. Tad šokęs iš vietos, sprunka nuo manęs atgal į alksnyną.

Viduje džiaugiuosi: mačiau jau tris žvėrelius. O juk kitą sykį prasėdi ir nieko. Vat gaila, kad bebras nenori rodytis. Vis dažniau imu žvilgčioti laikrodį: liko valandžiukė… dar pusvalandis… penkiolika minučių… Ką gi laikas nusiimti.

Palengva atsistoju, išsitempiu… kūną nupurto lengvi virpuliai. Nakties šaltis vis tiek daro savo, nors ir kaip šiltai apsirengsi. Noriu ištaisyti šautuvą. Ranka jau ant apkabos, kai paskutinį kartą užmetu žvilgsnį link bebrų takelių. Ir apmirštu… tolimesniame takelyje iš upelio ropščiasi juodulys. Šastelėju ant kėdutės, instinktyviai įjungiu taikiklio raudonąjį tašką, nuimu saugiklį ir pažvelgiu pro optinį taikiklį. Bebras nestoviniuoja, o sparčiai skuba pirmyn ir jau įpusėjęs kelią iki užtvankos… net negalvojau, kad jie taip greit sugeba žygiuot… tad tenka skubėt… bandau nusitaikyt, bet lekia tas bebras kaip pašėlęs… dar sekundė ir jis pasieks alksniukus, o ten aš jo jau nematysiu… prieš pat pirmuosius krūmynus, palengva nuspaudžiu šautuvo nuleistuką. Ir karabino šūvis perskrodžia naktinę tylą…

Šūvio garsas atsimušęs į tolumoje esantį Galaverknio mišką, tarytum grįžta akimirkai atgal… vėjo gūsis nerimastingai sujudina alksnių šakas… o vanduo nepaliaujamai čiurlena toliau… nakties tyla vėl įsiviešpatavo, tarytum nieks jos ir nebuvo sutrikdęs…

Dėl šūvio atatrankos, akimirkai prarandu vaizdą. Bet iš karto vėl priglundu prie optinio taikiklio… štai takas… štai alksniai, prieš kuriuos šoviau bebrą… bet nieko daugiau… baltas sniegas… o bebro nė ženklo… ne gi pramazinau… bet kur jis staigiai taip dingo?

Išsitraukiu iš kišenės žibintuvėlį ir žingsniuoju link šūvio vietos. O abejonės dėl paleisto šūvio kirba galvoje: turėjau pataikyti… matomumas super… negi neteko… turbūt mazinau… Vidinis dialogas nenurimsta iki paskutinių žingsnių, kai giliai iškvėpiu. Upelyje, iš kart už praminto takelio, pastebiu savo lauktąjį laimikį.

Ištraukiu jį ant sniego ir rūpestingai paguldau ant pilvo. Apžiūriu: šūvis buvo geras, teko visai šalia galvos, tad žvėrelis nesikankino. Bebras vidutinis, kokių dvidešimties kilogramų, bet juodas kaip smala, o žibintuvėlio šviesoje net blizga jo kailis. Ranka perbraukiu per kailį… švelnus, kaip šilkas… mintyse padėkoju kritusiam žvėreliui… dar kurį laiką stoviu prie sumedžioto bebro apimtas euforijos… ir tik upelio raibuliuojantis vanduo sugrąžina mane į realybę…
Tuomet stveriu bebrą už užpakalinės kojos ir pažvelgiu link kažkur tolumoje palikto automobilio… dar laukia ilgas kelias per pusnis…

Latest Upload Adobe 9A0-385 Study Guide

Only left her and aunt, she thinks this notebook, a common language, have a common vision and fun, it is precisely the aunt, father s Adobe Experience Manager 6.0 Architect absence did not sweep her. Since then I am ready to close the shop and start work again.From scratch, how easy it Adobe 9A0-385 Study Guide is to talk about it If I do not meet you, I want to commit suicide several times. Xiuer gave a very attractive salary.There is no longer any sympathy for Xiao Qinzi. I heard that it is necessary to full service, but also be informed Adobe 9A0-385 Study Guide and then Adobe 9A0-385 Study Guide change rooms. Say Comrade Adobe 9A0-385 Study Guide Niu Juzi, what can I say to ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 you I am only sympathetic and sympathetic, but fortunately you are a peasant born in the suburbs and have a house, but I know you do not want to go back to the yellow collar 9A0-385 Study Guide ranks, and you stay in the town to find things to do Ye Hao, I can help a lot of help, you do not be embarrassed.

He only Adobe 9A0-385 Study Guide said how the boss asked me to ask me. When I ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 entered the house, when I was pushing, Li Wei opened the door, and a strong smell of smoke came in. Adobe 9A0-385 Study Guide How can I be so bad Even the lowest ranking escort lady can t do it Is it that God and I can t go She looked down on her head, and her tears fell on the 9A0-385 Study Guide Adobe 9A0-385 Study Guide Adobe Experience Manager 6.0 Architect table, and her sadness drowned her. Then my sister wore old short pants and changed into my underwear. Come ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 Study Guide and count again, a contempt, rises in my heart.

It s also a good idea to go through this route all the way, do you think this is a real war Sentinel up to take a bayonet bar corn rod Who dare Military relations also how to It passed so far, but the Kobolds made a mistake. They waved their rifle helmets.Regardless of cadres, cadres are also immersed in the military s rare pride. Sleep well and wipe away tears from your Adobe 9A0-385 Study Guide eyes.I told you in my dream about my past stories, a little into your dreams. do not hesitate to kill How can you hesitate This is the war This is enemy combat ah This is the encounter Adobe 9A0-385 Study Guide ah Everyone bloody bloody, but also dyed their hearts Many years later, when our chief of staff told me about the bloody battle of the year when tears ran down, I heard is thrilling ah What will happen to you at the scene You will be so screaming the most primitive kill To use the most primitive way and the other nation s best and Adobe 9A0-385 Study Guide most sturdy and courageous soldiers fight it Do you think the war is a cynical talk ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 Study Guide in front Adobe Experience Manager 6.0 Architect of your computer Is to kill Is a word ah kill nothing else The soldiers are so come ah They are the two most afraid of death of the most afraid of death of the Asian nation ah This pass kill ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 blood yo No winner, are blood to kill, blood, bloody battle. A candle, burning in silence.What happened to you Did you cry She asked me carefully, not short hair, uniforms, straight hair, ONIL s white T shirt and ESPRI s military green pant she knew I liked it Pants, so I saw her wearing old, in fact, I later learned that she bought three. But the kobold squadron did not let me, the reason is that I am very active.This is true, I really idle, the sniper s potential is more difficult things, have patience 9A0-385 Study Guide and patience, shooting performance to be prominent, have a baby.

Varominė medžioklė: didesnė dalis šūvių skriejo pro šalį

2014-01-04 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizavo varominę medžioklę, kurioje dalyvavo trylika medžiotojų: dešimt būrelio narių ir trys svečiai. Medžiotojams žvėris vijo ir medžiokliniai šunys: dratharas, laika ir estų skalikas. Medžioklės metu buvo iššauta dešimt šūvių, tačiau tik keturi iš jų pasiekė tikslą. Buvo sumedžiotos dvi rudosios lapės ir du šerniukai.

Medžioklei vadovavo būrelio pirmininkas Jonas Banuškevičius. Tradiciškai medžioklė prasidėjo nuo dalyvių registracijos ir intsruktažo.

Tą dieną buvo suorganizuota dešimt varymų. Deja, ne visuose jų griaudėjo šūviai. Tačiau žvėrių buvo pastebėta nemažai: šernų bandelės, taurieji elniai, stirnos, lapės ir kiškiai. Didžiajai daliai žvėrių pavyko išsisukti nuo švino, nors ir kaip stengėsi varovai su medžiokliniais šunimis juos išvyti medžiotojams ant linijos.
Gausiausias šūvių buvo pirmasis varymas. Šernų bandelė bėgo pro flange stovėjusį medžiotoją Andžej Božičko, bet jo šūvis buvo netaiklus. Tie patys šernai iš karto po A. Božičko šūvio pasirodė medžiotojui Viačeslavui Potašovui, kurio šūvis taip pat buvo pro šalį. Po šio šūvio iš flango šernai metėsi link pagrindinės medžiotojų linijos. Čia juos pasitiko medžiotojo Josif Konfdratovič taiklus šūvis, pakirtęs vieną kucuką. Visa likusi šernų banda sėkmingai liniją prašoko, išskyrus vieną šerniuką, kuris grižo atgal į flangą. Čia jam baimės įvarė dar vienas netaiklus V. Potašovo šūvis, po kurio šerniokas iš varomo kvartalo išnešė sveiką kailį. Tuo metu dratharas Žaibas tame pačiame kvartale užtiko dar vieną šernų bandelę, kurią lodamas išsklaidė. Vieną šerniuką netaikliai šaudė medžiotojas Linas Zalieckas. Sėkmingiau sekėsi medžiotojui Stasiui Vaitkūnui, kurio šūvis patiesė dar vieną kucą. Tuo tarpu pro medžioklės vadovą bandė prasmukti lapė, bet jo taiklus šūvis to padaryti jai neleido.

Penktajame varyme vėl buvo rasti šernai. Du dideli šernai prabėgo pro Joną Banuškevičių, tačiau medžiotojas nusprendė jų neapšaudyti. Dar vienas stambus šernas prabėgo pro medžiotojus Josif Kondratovič ir Stasį Banuškevičių, bet ir šie medžiotojai šūvių nepaleido. Išgąsdinta varovų, iš kvartalo bandė pabėgti rudoji lapė, bet ją sustabdė taiklus medžiotojo Romano Radzevičiaus šūvis. Po kažkurio laiko pro R. Radzevičių bėgo ir šerniokas, bet šį kartą medžiotojo šūvis buvo netaiklus. Kiti šernai susisuko tankumyne ir nei varovams, nei medžiokliniams šunims, jų išvaryti nepavyko.

Aštuntajame varyme nuskambėjo paskutinis tos dienos medžioklės šūvis. Medžiotojo Stasio Banuškevičiaus kantrybę bandė kiaulė su septyniais šerniukais. Šernai niekaip nenorėjo šokti pro liniją, sukinėjosi šalia, uostinėjo, pūtė orą. Galų gale bandelė pasirodė šūviui pasiekiamoje distancijoje, bet S. Banuškevičiaus paleista kulka skriejo pro šalį. Išsibaidę šernai grįžo atgal į miško tankmę. Pakartojus tą patį varymą, šernų vis tiek iš jaunuolyno išvaryti nepavyko.

Dienos pabaigoje medžioklės vadovas apdovanojo medžioklės didvyrius. Taikliausiu ir gražiausiu šūviu buvo išrinktas Stasio Vaitkūno šūvis į šerniuką. Jam įteiktas medžioklės karaliaus medalis. Savo mazylos medalių kolekciją papildė ir Viačeslavas Potašovas, sugebėjęs prašauti du šerniukus.

Invalid Displayed Gallery

Latest Updated HRCI GPHR Exam Dumps with PDF and VCE Engine

I HRCI Certifications GPHR traveled like a shadow over countless green camps, crossed the square of men http://www.passexamcert.com/GPHR.html and women, and I reached out to grasp none of them, and I knew I was transparent. I did not say anything, Xiao Ying did not say anything.She even HRCI GPHR Exam Dumps said nothing.We did not say anything Global Professional in Human Resource because we could not say it.I was conscious again above the helicopter. People watched me dumbfounded like watching a martial arts movie.I shouted loudly Kill Kill I saw in my memory that my eyes all turned bloody. She bites ah that GPHR Exam Dumps is bite I forbear ah is forbearing ah Her breath out of relief, my neck is really a trace of the teeth actually go back and see HRCI GPHR Exam Dumps really bleeding but not HRCI GPHR Exam Dumps serious she still distressed me ah, how willing to die dead ah But do not bite not bite unhappy Absolutely bite I have come so many days did not go to how she should not bite Must bite Can not bite But she did not bite.

We can only watch you immersed in drunkenness and leave us and our hometown aside. Su Mu brought the temperament of work into life, so Su HRCI Certifications GPHR s father http://www.examscert.com Su Daqiang was not worthy GPHR Exam Dumps of his name. You are the sun and the boundless wheat incense in our hearts. HRCI GPHR Exam Dumps This laid the groundwork for the future life. Global Professional in Human Resource Just as we were hesitating in HRCI GPHR Exam Dumps the wardrobe when we changed clothes in winter and winter Change or HRCI GPHR Exam Dumps not Cold or not This kind of change and no change itself is the same for our psychological torture.

The question is what kind of maneuver is my grandmother doing Our original landing action Global Professional in Human Resource was a slight cushioning of the legs. If I get to the No.4 Highway Bridge, I start walking tomorrow morning and walk 50 km before dark I am confident if my ankle is not injured, but I do not have it now. Our kobold battalion parachutes, called kobold God I thought this year s little brothers appellation is full of revolutionary optimism. Only one small picture, you have only one.I gave it to you because you like it.I did not send, I can not let go a lot of things.Now I am able to give it to you I gave it to HRCI Certifications GPHR Exam Dumps you, and I gave you all HRCI Certifications GPHR my pain, and I know that you can accept that it can be tolerated because GPHR Exam Dumps You like it, HRCI GPHR Exam Dumps so I give it to you. I will not tell her HRCI GPHR Exam Dumps these, in addition to confidentiality, just do not let her worry. A soldier picked up an object covered with blood like a rag doll and handed both hands to the next soldier.