Apie kiaulių marą

Įdedamas būrelio pirmininko dar vasarą atsiųstas dokumentas apie kiaulių marą:

Buy Latest 98-364 PDF Ebook For Microsoft Database

He knew it in his own heart. Now that their children are born, their father Microsoft 98-364 PDF Ebook has overthrown the preface and is coming to the United States. Now I understand why everyone wants Microsoft 98-364 PDF Ebook to forget it. He waited for a Microsoft Database 98-364 Microsoft 98-364 PDF Ebook Microsoft Database Fundamentals day during his heart, and when he was counted at 8 00 in the morning, he quickly hit 98-364 PDF Ebook the mobile phone of Mingcheng. When I picked 98-364 PDF Ebook up the breadcrumbs, I Microsoft 98-364 PDF Ebook was in a good mood. The crops of his family are also unrecognizable.

Microsoft 98-364 PDF Ebook Spit light.Jiacheng took a heavy exhortations.The Microsoft Database Fundamentals elderly caution, you a family, there Ruiqin, be careful.now test his brains language. 98-364 PDF Ebook This is the fourth deepening reform, completely finished.Xiao Qin is a sennant with a special induction, Dunn comes from the aura of the universe, obtains and interprets the Microsoft 98-364 PDF Ebook omen of the omen, and decides that they are what Kesh two spins on Microsoft 98-364 PDF Ebook their heads, but also Microsoft Database 98-364 hides a hidden sword Sheath Shang Fang sword. Cowboy child also fall off tears, but he remembered the old man had 98-364 PDF Ebook tears do not flirtatious, but said a word to thank the director. The factory department, is the Grand Duke for three subordinates, is a small private for himself, is selfless.

Everyone knows that perhaps only Microsoft Database Fundamentals the old Wei head can persuade Microsoft Database 98-364 Lin San. In the big winter, the salesman s head is full of sweat and standing on the ground and crying, he is at Microsoft 98-364 PDF Ebook a loss. These two eyes are no longer the two eyes that are full of wisdom and love, but two eyes that are sluggish, dry, and empty. www. xiabook. com. lzuoWen. Com Chapter 472 Mixed with you The joke still that the sale is not a benevolent righteousness, although we just met today, but I recognize you, we are brothers in the future, no matter what anecdotes, you can use your brother Li. It s okay. On that day, after Microsoft 98-364 PDF Ebook I slept here, I woke up in the middle of the Microsoft 98-364 PDF Ebook night and wanted 98-364 PDF Ebook to dig some grass roots. Microsoft 98-364 PDF Ebook Uncle, I am downstairs, that Xiaokun is my friend

2013-12-01 organizuojama kiškių medžioklė

Pranešame, kad 2013-12-01 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizuos pilkųjų kiškių medžioklę būrelio medžioklės plotuose. Būrelio nariai, norintys dalyvauti medžioklėje, renkasi minėtą dieną 8.30 val. prie lupyklos.

Useful Cisco 200-601 Demos

Tseng Kuo fan s death ax axis hit a package to bring my father back, hanging in Cisco 200-601 Demos the Golden Hall, and in the capital for the Xiangxiang family and friends bought a lot of gifts, hired a car, but also for the father hired a top car. Built in the second year of the Qing Dynasty, the temple was the product of the faction of the Qing dynasty and the purchase of worldly scholars. CCNA Industrial 200-601 Demos Wenshang ten room nine empty next spring plowing how The ministry discussed with Wen adults to find ways to borrow some sweet potatoes and mulberry leaves from other provinces Managing Industrial Networking for Manufacturing with Cisco Technologies for the people of Wenshang, to reclaim the desperado who came to other provinces and keep the imminent fleeing people. After the ministries, hospital assistant, master of the study.Jiaqing time, Pan champion has been the official to co host University, Dao Guangdi twenty six years, plus the crown CPIC. Take advantage of Mrs.Yu s stupid power, Zeng Guofan loudly said Yang Jun door, please speed will break CCNA Industrial 200-601 at the government office accused 200-601 Demos the imperialist Diao winners Wang lives here, what are Cisco 200-601 Demos you waiting for At this moment, the military officer who was wearing a flagship of the Fubao military service could march through the main entrance and walked in with both hands.

She is very skillful to shout shouting godmother, you see, daughter today is not beautiful Godmother looked up and Cisco 200-601 Demos down her, saying, so beautiful, if I were a man, will Managing Industrial Networking for Manufacturing with Cisco Technologies make you a bride. The next day, my brother lived in the table uncle shop.Xiao Qin son let bed to bed, she was sleeping in the small living room ground floor. 200-601 Demos In front of a female Cisco 200-601 Demos doctor, godmother said that CCNA Industrial 200-601 this is my dry daughter, please also she gave her a check. Secretly said, show children, you ye http://www.examscert.com so heavy Yeah, Much heavier than Juan.His thought is a little bit interrupted. Rather than letting all of them care and represent themselves, I would like to represent myself as part of the interests of the masses. He first asked when the guest house to start demolition, Xiao Qin Zi gas weakness to answer, there are two weeks.

You are the two worlds that can be met 200-601 Demos and Managing Industrial Networking for Manufacturing with Cisco Technologies not available. In the end, there are Cisco 200-601 Demos unemployment benefits, compensation from companies, and Cisco 200-601 Demos life has CCNA Industrial 200-601 not changed much. When he was in a certain place, his heart Cisco 200-601 Demos was 200-601 Demos not in a certain place at the present time, his heart was precisely in the future. The world is overturned and suddenly changed, only within one minute.

Varominė medžioklė: sprunkantys žvėrys rinkosi „mazylas“

2013-11-23 rytą Rūdiškių medžiotojų būrelio nariai rinkosi į organizuotą šeštąją varominę medžioklę. Į medžioklę atvyko dešimt būrelio narių, trys svečiai ir du varovai. Ir šį kartą medžioklės nepraleido medžiotojų pagalbininkas – dratharas Žaibas.

Medžioklei vadovavo Romanas Radzevičius. Medžioklės pradžioje medžioklės vadovas patikrino ar visi medžioklėje dalyvaujantys turi reikiamus dokumentus. Tada tradiciškai pravedė instruktažą, paskirstė varovus, informavo apie medžioklės eigą.

Instruktažo pabaigoje apie stirnas ir jų medžioklę pasisakė būrelio pirmininkas Jonas Banuškevičius. Būrelio pirmininkas paminėjo, kad stirnų skaičius būrelio plotuose nėra labai gausus, teigė, kad tam įtakos nemažai turėjo dvi paskutinės žiemos, kurios buvo labai nepalankios šiems žvėrims. J. Banuškevičius medžiotojams priminė stirnų bioekologines ypatybes, nurodė stirnas medžioti atsakingai, pagalvoti apie ateinančius metus, išsakė mintis apie stirnų gausinimą medžioklės plotuose. Būrelio pirmininkas prašė mažiau sumedžioti subrendusių, sveikų patelių, stengtis jas išsaugoti populiacijos atstatymui. Taip pat priminė, kad stirnų patinai yra numetę ragus, todėl kiekvienu atveju reikia būtinai įsitikinti ar šaunama stirna nėra stirnos patinas, stengtis išvengti klaidų, o tinkamai neįvertinus, geriau susilaikyti nuo neatsakingo šūvio.

Medžioklės metu buvo padaryti dešimt varymų. Medžiotojai iššovė vienuolika šūvių, tačiau sumedžiota buvo tik viena lapė ir viena stirna.

Pirmojo varymo metu netaiklų šūvį paleido svečias Viktoras Niuniava, šaudęs į stirnaitę. Du kiškiai sėkmingai rado spragą tarp medžiotojų Lino Zaliecko ir Jono Banuškevičiaus. Kelios stirnaites varymo metu grįžo atgal. Antrajame varyme vėl netaikliai šaudė Viktoras Niuniava. Šį kartą sveiką kailį išnešė kiškis. Varymo metu keturios stirnaites neapšaudytos paspruko į laukus. Dar vieną stirnaitę dratharas nuvijo pro varovus atgal. Trečiajame varyme pro medžiotojus Albiną Lenkevičių ir Joną Banuškevičių prašoko neapšaudyta stirnaitė, o vėliau dratharo vejamas ožiukas. Du šūvius į kiškį paleido medžioklei vadovavęs Romanas Radzevičius – nesėkmingai. Netaikliai į stirną šaudė Henrikas Karpovičius. Šiame varyme jis taip pat šūvį paleido ir į lapę. Matėsi, kad šūvio būta taiklaus, bet laputė vietoje nekrito. Tačiau po paieškų sužeista lapė buvo rasta. Sekančiame varyme žvėrių išvaryti nepavyko. Tada medžioklės vadovas paskelbė pietus.

Po pietų medžioklė tesėsi jaunuolyne. Varymo metu skardžiai skambėjo dratharo balsas, bet žvėrys savo prieglobsčio palikti nenorėjo. Medžiotojas Andžej Božičko pastebėjo bėgančius šernus, elnio jauniklį, bet žvėrys buvo šūviui nepatogioje padėtyje, todėl nešaudė. Robertas Lekstutis praleido dar vieną ožiuką. Kitame varyme Žaibas elnio patelę su jaunikliu atvijo medžioklės vadovui, bet jo šūvis buvo vėl netaiklus. Iš kart po šūvio pro medžioklės vadovą prašoko du ožiukai. Na, o pasibaidę šūvio elniai, užbėgo medžiotojui Albinui Lenkevičiui, bet ir jo paleista kulka užkabino tik medį. Grįžęs į varymą dratharas vėl paėmė dar vieną elnią. Šį kartą vejamas tauriojo elnio patinas grįžo pro varyme buvusį medžiotoją Stasį Banuškevičių. Kitame varyme šūvių nenuskambėjo. Tačiau pro Romaną Radzevičių prašoko stirnaites, kiti medžiotojai tik užgirdo benusitraškinančius žvėris. Aštuntame varyme pavyko pasižymėti svečiui Nerijui Šumskui, dviem šūviais sumedžiojusiam stirnos jauniklį. Kitos varyme užmatytos stirnaitės prašoko neapšaudytos. Sekančiame varyme medžiotojas Albinas Lenkevičius savo šūviu bandė pakloti kiškį – vėl pro šalį. Stirnos sėkmingai paspruko pro neužstotą lauką. Paskutiniame varyme pas Albiną Lenkevičių vėl apsireiškė stirnaitės, bet nedėkingoje padėtyje, todėl šūvių nebuvo.

Medžioklės pabaigoje buvo išrinkti labiausiai pasižymėjusieji. Medžioklės karaliumi tapo svečias Nerijus Šumskas. O didžiausiu šios dienos „mazyla“ pripažintas Albinas Lenkevičius.

Invalid Displayed Gallery

Cisco 642-883 Study Guide Book

642-883 Study Guide Book just as I was 18 years old, the wolf had just ended in a helicopter.I exhausted all my vital capacity, even bending my waist down. Of course, is the last batch, because then shortly after the accident in Cambodia, there will never be any students from Vietnam. You want to be a military officer in the special brigade so easy ah When can the real order be forbidden It is you as a man a man a CCNP Service Provider 642-883 brother although many non Cisco 642-883 Study Guide Book commissioned sergeant than a small ensign Older, but you are the cadre is the eldest brother recognized by them when you know you are not muddled iron guy is clear headed calm at any time to maintain a courage as a man and when the intelligence as an officer, the brothers know to follow You can be safe to come back, your second lieutenant of this special brigade was really qualified Brothers Company has a set of I very much recognized, that is, about the replacement of company commander, if it is really shared Our Cisco 642-883 Study Guide Book brethren Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE) have estimated 642-883 Study Guide Book that they are even more aggressive than themselves, and of course they may be on the battlefield, which can not be taken for granted.

The stupid 642-883 Study Guide Book six Cisco 642-883 Study Guide Book children were also in the western suburbs. Zhao CCNP Service Provider 642-883 Hongbing s question on the big and the big, no one can say no. Every day, when it Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE) was not bright, he came out, and when the day was completely dark, he went back. The three flats that got up from the ground looked at Liu Haizhu, Cisco 642-883 Study Guide Book who was chasing the farther Cisco 642-883 Study Guide Book http://www.examscert.com/642-883.html and farther away. It is obvious how much the management of the household registration in the rural areas was loose, and the words the hukou could Cisco 642-883 Study Guide Book not be found, and the re certification was completed. Today I went to the hospital with the white pigeons, oh yeah

Yeah. I walked CCNP Service Provider 642-883 Study Guide Book into the elevator. Eight of them yelled at her neuropathy and hung up CCNP Service Provider 642-883 the phone. Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE) William comforted him. She had thought about coming back, said Hal. Sincere wishes Before participating in the survey, Researcher Cisco 642-883 Study Guide Book No. Don t hesitate, what year 642-883 Study Guide Book What do you mean by mistake Ma Yi said in a word, that is, you and Cisco 642-883 Study Guide Book Wang Minglang. I stared at the mirror carefully.

Varominė medžioklė: nepalankios oro sąlygos neišgąsdino medžiotojų

2013-11-16 rytas atnešė šiemet pirmąjį sniegą. Oro sąlygos buvo nepalankios: vėjas, šlapdriba, pereinanti į lietų. Tačiau medžiotojų blogas oras neišgąsdino. Ir į Rūdiškių medžiotojų būrelio organizuotą varominę medžioklę susirinko penkiolika būrelio narių, atvyko penki svečiai, dalyvavo trys varovai. Buvo ir medžioklinių šunų: jagterjeras, laika ir dratharas. Pirmą kartą savo medžiotojo karjeroje medžioklei vadovavo Linas Zalieckas. Medžioklės pradžioje jis pravedė instruktažą, informavo apie medžioklės eigą, priminė saugumo technikos medžioklės metu taisykles, paskirstė varovus.

Medžioklės metu buvo padaryti devyni varymai. Nuskambėjo septyniolika šūvių. Buvo sumedžiotos dvi lapės ir septynios stirnos.

Jau pirmajame varyme pasigirdo šūviai. Medžiotojas Kąstytis Lizūnas taikliu šūviu sumedžiojo stirnos jauniklį, o svečias Viačeslavas Patašovas prašovė bėgančią stirnaitę. Antras varymas praėjo tuščiai. Trečiajam varyme vėl pasigirdo šūviai. Stirna šaudė, bet nepataikė Stasys Radzevičius. Sėkmingiau sekėsi svečiui Nerijui Šumskui, po kurio šūvių krito stirnos jauniklis. Sekantis varymas praėjo be šūvių, nors medžiotojai varymo metu girdėjo dirbančių šuniukų lojimą.

Po šio varymo medžioklės vadovas paskelbė pietų pertrauka.

Po pietų sekęs varymas medžiotojus pradžiugino tauriojo elnio patinu, kuris sunkiai nešdamas savo karūnas, prabėgo pro medžiotojų liniją. Šį kartą taikliai šaudė Stasys Radzevičius, sumedžiojęs stirną ir stirnos jauniklį. Taiklus buvo ir medžiotojo Roberto Lekstučio šūvis, „paguldęs“ dar viena stirnos jauniklį. Tuo tarpu svečias Viačeslavas Patašovas „į savo sąskaitą įtraukė“ dar vieną netaiklų šūvį. Kitame varyme pasižymėjo Albinas Lenkevičius, sumedžiojęs lapę. Tuo tarpu Jonas Banuškevičius dviem šūviais „mazino“ dar vieną laputę. Septintas varymas vėl buvo gausus laimikiu: stirną sumedžiojo Romanas Radzevičius, stirnos jauniklį – svečias Viktoras Niuniava, o lapę – Stasys Banuškevičius. Po to sekė du varymai, kurių metu medžiotojai neturėjo galimybės pasižymėti.

Medžioklės pabaigoje buvo apdovanoti labiausiai pasižymėję medžiotojai. Taikliausiu ir gražiausiu šūviu buvo išrinktas medžiotojo Roberto Lekštučio šūvis. Jam įteiktas medžioklės karaliaus medalis. Tuo tarpu jau antrąjį „Mazylos“ medalį šį sezoną nugvelbė Viačeslavas Patašovas.

Invalid Displayed Gallery

Cisco 200-125 Demo

Are CCNA 200-125 you next to the stop sign at a http://www.passexamcert.com bus stop I asked him. I Cisco 200-125 Demo stood alone in the hallway, leaning against the wall, there was a black shadow Cisco 200-125 Demo Cisco 200-125 Demo at the foot, the light bulb was broken, I didn t dare to move, I was afraid that CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) stepping on these shadows would give people a general mourning. 200-125 Demo I didn t get up and leave. Sitting in the plastic chair in front, the remaining five waiters, fathers wearing worn blue clothes and worn white gloves, bowed their heads on the aisle on their left side, and they were always listening to their greetings.

Da Zhi smiled at the Yunwei proposal. At this time, he discovered that the street was full of people, and people were watching him with Cisco 200-125 Demo amazement. I blame me, I made a CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) CCNA 200-125 big defeat to a fair that everyone has a 200-125 Demo lot of expectations, and made Changsheng lose nearly a Cisco 200-125 Demo million dollars When I cried, I couldn t find CCNA 200-125 Demo the woman in the place Cisco 200-125 Demo of the scorpion.

We walked hand in hand in the night. I miss my friends from Hart. You are 200-125 Demo the 200-125 Demo eldest son, the family expects you very CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) much, and what you want most to do is grow up to run the farm. We Cisco 200-125 Demo were sitting around the CCNA 200-125 campfire, Cisco 200-125 Demo and there was a thousand words in the wide silence. Jiang Aimin simply sat down on the toilet. Jude, is that your car William asked a Toyota car parked at our camp. She nodded. Will you give it to the police If you are a child, you will find the drug.

Rudens medžioklės akimirkos- prisiminimai visam gyvenimui

Drrrrrrr…pi,pi,pi…pradeda vibruoti ir skambėti telefonas. Pastvėręs jį, išjungiu garsą.

Pažvelgiu kelinta valanda: 4.00 val. ryto…

Tyliai bandau išslinkti iš lovos, tačiau išgirstu prabudusios žmonos balsą:

-Gal nevažiuok šiandien, pamiegok…

Mintyse šyptelnu: negaliu nevažiuot. Juk visą naktį varčiausi, laukiau ryto…vis paslapčiom žvilgčiojau į telefoną, norėdamas sužinoti kelinta valanda, pergyvenau, kad nepramigčiau rytinės medžioklės. Tad tyliai sušnabždu:

-Miegok…

Tuomet lekiu į kitą kambarį, kur jau nuo vakar paruošti rūbai. Užtrunku kelias minutes ir jau traukiu iš seifo šautuvą. Dar kelios akimirkos ir automobiliu lekiu į medžiotojų sutartą susitikimo vietą. Pakeliui mąstau kur geriau sėsti, esu numatęs kelias vietas.

Štai ir susitikimo vieta. Dar nieko nera, bet kelios akimirkos ir tamsoje subliksi automobilio šviesos.

“Kagi, nerimstantis “sielos draugai”…tokie patys “ligoniai” skubantis į medžioklę”-sukirba galvoje mintys.

Greit užsirašom medžioklės lape, apsitariam kas kur sedės ir skubiai išsiskirstom.

Dundu savo automobiliu miško keliuku, kol privažiuoju reikiamą vietą. Pasistatau automobilį ir išlipęs apmirštu. Įsitempęs klausausi…tačiau girdžiu tik vaitojančius nuo vėjo medžius. Stveriu savo šautuvą, žiūronus, atramą ginklui, prožektorių, kėdutę ir skubiai einu link savo tykojimo vietos. Dar tamsu, bet štai ir miško pakraštys, o nuo jo, jau visai netoli.

Staiga miško pakraštyje išgirstu traškėsį. Iš kart sustoju ir įsiklausau: visai šalia, miško pakrašty, girdisi šnaresys, lūštančių šakelių garsas. Dar visai tamsu ir nematyti kas čia per sujudimas vyksta. Rankose atsiduria prožektorius, kuriuo pašviečiu triukšmadarių link. Prieš akis išdygsta šiųmečiai šerniukai, kurie neskubėdami traukia iš laukų į miško tankmę. Ilgašnipiai jau gerai ūgtelėję, įmitę, šviesoje net blizga jų kailis. Vėjas pučia nuo jų, o ir prožektoriaus šviesos jie dar visiškai nesibaido. Tad šerniukai niekur neskuba, uodegom tik vizgina ir kas žingsnį savo nosį žemėn kiša. Kelias akimirkas grožiuosi vaizdu, bet šiandien jie manes nedomina…medžioklės tikslas visai kitas. Tad išjungiu prožektorių ir žengiu toliau. Išgirstu kaip kažkur toliau sukriugia kiaulė, pajutusi mane ir taip duodama savo atžaloms pavojaus signalą. Dar girdžiu, kaip triukšmingai ji pučia orą, po ko triukšmadariai sparčiai ima tolti miško gelmėn.

Nemažindamas greičio slenku pirmyn. Na, štai ir mano lauktas kalniukas. Ant jo, medžių šakomis jau iš anksto užmaskuota mano tykojimo vieta. Pasistatau kėdutę, tačiau sėdant ant jos išgirstu, kad šioji nuo mano svorio šiek tiek džeržgia. Sedėdamas pasikrutinu: pirmyn, atgal, kairėn ir dešinėn. Ne, nieko gero nebus: judant per daug triukšmo. Susikeikiu mintyse ir sulansktęs kėdutę, ją padedu ant žemės. Tuomet pariečiu kojas ir sėdu ant žemės. Prieš save pasistatau atramą ginklui: būtent į tą pusę, iš kurios labiausiai tikiuosi ateinančio žvėries. Tada stveriu savo šautuvėlį, užtaisau ir žvilgterėjęs pro optinį taikiklį, pasidedu greta savęs. Ateina ir žiūronų eilė. Dairausi pro juos: priešais didelis laukas. Vasarą čia augo mišinys, kurį dažnai mėgo lankyti miško žvėris. Dabar gi, čia yra arimas. Tačiau augančios žolės jau mušėsi į paviršių. Kol kas dar tamsu ir matomumas ne koks, bet aušra jau čia pat. Kiekviena minutė artina dienos pradžia.

Pasineriu į savas mintys. Jau kokią savaitėlę stebėjau šią vietą. Būtent pro čia, po naktinių savo klajonių, iš laukų mėgsta grįžti taurieji elniai. Stebėjau jų pėdsakus: kasdieną atsirandančius naujus takus ar pavienius atspaudus arime. Tačiau labiausiai domino minkštame smėlyje atsispaudžiantys stambūs tauriojo elnio pėdsakai. Visai nesunku susiprast, kad tokius pėdsakus gali palikti tik patinas. Tad jo ir laukiau. Prisimenu praeitos savaitės medžioklę, kai toje pačioje vietoje iš vakaro tykojau tauriojo elnio…deja, nesėkmingai. Pradedu abejoti: ar gerai pasirinkau tykojimo vietą, ar gerai užsimaskavau, o gal vis dėl to reikėjo sėsti į kitą nusižiūrėtą vietą…

Bet staiga mano mintis nutraukia taip ilgai lauktas garsas: tolumoje subaubia elnias. Suklustu, bet daugiau nieko neišgirstu. Po kelių minučių tolumoje vėl baubtelėja elnias, jam atsiliepia kitas, kažkur man už nugaros, miško glūdumoj. Laukuose esantis elnias nepasiduoda ir jau gerai pabauboja. Jam pritaria konkurentas, matyt esantis kažkur šalia jo. Bet visas veiksmas vyksta tolokai nuo manes, todėl sėdžiu ir nejudėdamas klausausi šios rudens sinfonijos.

Jau švinta…Tad matomumas žymiai pagerėjo. Dairausi pro žiūronus į visas puses, bet kol kas tuščiai. O ir elniai kažkaip pritilo. Kažkaip šiandien jie menkai baubia. Prisiminiau, kad praeitą savaitę jie baubė žymiai pajėgiau. Mintyse keikiu orus, mat šiemet jie nekokie ir tai matyt turi įtakos elnių rujai.

Bet štai, žiūronuose sušmėžavę kažkokie siluetai, sukausto mano dėmesį. Suspurda širdis, mat atpažįstu elnius. Matau, kad tai trys elniokai, kurie dar yra gana toli, bet artėja link manes. Sustingęs stebiu juos: tikrai neskubėdami traukia link manes. Iš jų vienas stambesnis, kiti du mažesni. Negaliu dar atskirti ar tarp jų yra patinas, bet širdyje viliuosi, kad stambesnis būtent ir bus medžiotinas. Kelias minutes sėdžiu nuleidęs žiūronus, tada vėl pažvelgiu. Štai jie, visai jau šalia, už kokių 120 metrų. Bet jau pakeitę kryptį, traukia link kito lauko pakraščio. Matau, kad tai stambi patelė, vedžiojanti du savo jauniklius. Šiek tiek širdyje jaučiu nusivylimą: juk tikėjausi raguoto. Bet toliau sėdžiu ir pro žiūronus grožiuosi jau palengva tolstančiais elniais.

Tada nusprendžiu žvilgterėti į lauko dalį, esančią dešiniau manes. Neskubėdamas vedu žiūronus ir opa…dešinėje, ant kalno kažkas sparčiai žygiuoja. Vėl suspurda širdis… ir ne veltui. Štai jis miško karalius, palenkęs galvą linguoja savo karūnomis. Tuoj pat pastebiu, kad nuo minėto kalno leidžiasi dar vienas taurusis elnias: patelė. Paskui ją ir skuba miško gražuolis.

Laiko nedaug: elniai sparčiai artėja, šautuvas dar visai ne rankose, aš sėdžiu nepatogioje šūviui padėtyje ir vis dar bandau įvertinti tauriojo elnio amžių, apžiūrėti jo ragus. Na štai, jis jau visai netoli… vertinimas baigtas. Laikas šūviui. Mane nuo jo skiria tik koks šimtas metrų. Greit patylomis atsiklaupiu, rankose spaudžiu karabiną. Atidengiu optinio taikiklio dangtelius ir šautuvėlį dedu ant atramos. Džiaugiuosi, kad atrama pastatyta būtent toje vietoje, nes man tai kaip tik yra patogi padėtis šūviui. Tauriojo elnio patelė sparčiai artėja link manes: mus skiria tik koks 50 metrų. Tuo tarpu patinas eina kalnu šlaitu…šonu…ne daugiau 80 metrų…ideali padėtis šūviui. Priglundu prie optinio taikiklio ir…jaučiu kaip iš susijaudinimo sušvokščiu kaip šernas…ko pasekoje užrasoja optinis taikiklis! Po velnių! Mintyse keikiu save visais žinomais ir nežinomais keiksmažodžiais. Karštligiškai bandau taisyti padėtį: ranka jau kišenėje iš kurios traukiu nosinaitę optiniam taikikliui valyti. Bėga brangios sekundės…Tauriojo elnio patelė jau visai šalia: 20 metrų. Po velnių, kaip ji manęs dar nepastebėjo? Trinu stikliuką ir metu nosinaitę žemėn…patelė nuo manęs per kokius septynis žingsnius…patinas atsilikęs tolėliau ir sparčiai eina priekiu link manęs… Priglundu prie optinio taikilio…Tauriojo elnio patelė sureaguoja žaibiškai: šastelėja į šoną ir šuoliais pasileidžia per lauką. Bet visas mano dėmesys į atsilikėlį, kuris pastebėjęs neįprastą patelės elgesį sustoja ir apmiršta. Akimirkos…virtusios amžinybe…stebiu miško galiūną pro optinį taikiklį: o jis stovi priekiu į mane, išrietęs į viršų kaklą, pakėlęs galvą ir tarytum demonstruodamas savo ragus. Šūvis! Matau, kaip miško galiūnas krenta vietoje. Pašoku ant kojų ir jaučiu, kaip iš susijaudinimo visas virpu…adrenalinas išlaisvintas…einu link pašauto žvėries. Šis vis dar muša kojomis, bando stotis, bet tai jam nepavyksta. Pertaisau ginklą ir antru šūviu nutraukiu žvėries kančias.

Tada akimirkai bandau atsikvėpuot. Sustingstu: tai yra pirmasis mano sumedžiotas tauriojo elnio patinas. Priklaupiu prie šio miško karaliaus. Ranka perbraukiu jam per ragus, kaklą, šoną. Giliai atsidūstu ir mintyse padėkoju kritusiam žvėriui už nepamirštamas medžioklės akimirkas…

Microsoft 70-410 Exams : Installing and Configuring Windows Server 2012

At that time, Bai Jiaotou came to Zhuangqian, knocking on the door for a long time, only to see a guest. The price doubled. It is seventy yuan. But he was not in the mood to say anything else today. There is no place without invitations, no direction Windows Server 2012 70-410 without a place, Installing and Configuring Windows Server 2012 no way without a direction, no hope without a way out. How do you Microsoft 70-410 Exams write the Microsoft 70-410 Exams beginning of this letter The content is easy to handle, the hat is difficult to wear 70-410 Exams the small song is good to http://www.passexamcert.com sing, the small mouth is difficult to open. Everyday black cotton is common, but when this Microsoft 70-410 Exams black cotton quilt is added Microsoft 70-410 Exams to the expected hormone by Liu Laopo from this point of view, it is wrong to say that Liu Laopo s black cotton python is a scorpion cat hitting a dead mouse.

Literature calls for such works. Jiao smiled and Microsoft 70-410 Exams opened the door with his elbow Wu Zhou, soon, it will be turned The trial http://www.examscert.com of Installing and Configuring Windows Server 2012 Li Wei did not progress for more Windows Server 2012 70-410 than half a month. Alian returned 100,000 yuan to Wuhan, gave her parents 50,000, and gave his ex husband 50,000, Microsoft 70-410 Exams thanking him for his care for the children in these years. It s no wonder that Tianchi will disappear halfway through the wedding day. 70-410 Exams Just walked away, we saw one after another in the alley.

But now, look, there are only white bones left. Although the stealing of this thing is not ugly, but the second East is indeed a god of skill, the stealing has become an art, so Microsoft 70-410 Exams Microsoft 70-410 Exams that people in the place are stunned and unforgettable art. If Windows Server 2012 70-410 you don t fix it, this bicycle can t be fully ridden. Microsoft 70-410 Exams Liu Haizhu thinks about the activities and activities, 70-410 Exams and Installing and Configuring Windows Server 2012 tries to see if his legs have been kicked off by Zhang Haoran. Xiaobo s words were interrupted by Zhao Hongbing before he said it This is not your business, don t mess up, hurry home Zhao Hongbing hung up the phone.

Varominė medžioklė: elniai vėl išnešė sveiką kailį

2013-11-09 Rūdiškių medžiotojų būrelis organizavo varominę medžioklę. Šį kartą į medžioklę atvyko dešimt būrelio narių, trys svečiai ir du varovai. Medžiotojams varymuose talkino du medžiokliniai šunys: laika ir dratharas.

Medžiolei vadovavo Robertas Lekštutis. Instruktažo metu, jis akcentavo saugaus elgesio medžioklės metu taisykles, priminė, kad medžioklės veikla yra nesuderinama su alkoholio vartojimu.

Medžioklės metu buvo padaryta vienuolika varymų. Pirmasis varymas praėjo be šūvių: pro būrelio pirmininką prašoko stirnos patinas, jau numetęs  savo ragus. Antrajame varyme balsą rodė dratharas, vejantis stirnaites. Tačiau šios grįžo atgal. Trečiajam varyme šuniukai vėl turėjo darbo ir tai atnešė rezultatų. Svečias Rimantas Burokas vienu šūviu sumedžiojo stirnos jauniklį. Sekančiame varyme pasižymėjo Denis Slaveckij, sumedžiojęs dar vieną stirnos jauniklį. Tuo tarpu Sauliaus Banuškevičiaus šūvis į stirną  buvo netaiklus. Toliau sekusiame varyme vėl buvo stirnaičių, tačiau šokti per medžiotojų liniją jos nesiryžo ir grįžo atgal. Po šio varymo, medžioklės vadovas paskelbė pietus. Pietaujant oras apniuko ir ėmė lynoti. Tačiau lietus medžiotojų neišgąsdino. Šeštame varyme buvo pastebėtas stirninas, dar neatsikratęs savo ragelių. Vėliau sekė du tušti varymai. Devintame varyme vėl aptikta stirnaičių. Tačiau šios, prabėgusios išilgai linijos, rado spragą ir sėkmingai prasmuko. Sekančiame varyme medžiotojas Romanas Radzevičius iššovė tris šūvius: sumedžiotas dar vienas stirnos jauniklis. Medžioklės kulminacija įvyko paskutiniame varyme, kur buvo aptikti taurieji elniai. Gudročiai niekaip nenorėjo eiti link medžiotojų linijos, sukinėjosi, grįžo atgal pro varovus, šoko per flangus. Šio varymo metu nuskambėjo du šūviai. Kaip paaiškėjo, taiklus buvo Stasio Banuškevičiaus šūvis, pakirtęs stirnaitę. Tuo tarpu “ ką tik iškeptas medžiotojas”-svečias Viačeslavas Patašovas, bandė sumedžioti savo pirmąjį žvėrį: pro jį šoko tauriojo elnio patelė. Tačiau medžiotojo šūvis buvo netaiklus.

Kaip ir visada medžioklės pabaigoje nedžioklės vadovas apdovanojo labiausiai pasižymėjusius. Gražiausiu ir taikliausiu buvo pripažintas Stasio Banuškevičiaus šūvis. Jis ir buvo apdovanotas medžioklės karaliaus titulu. Na, o pirmuoju savo medžioklės karjeroje medaliu džiaugėsi Viačeslavas Patašovas, išrinktas tos dienos didžiausiu mazyla.

Invalid Displayed Gallery

Cisco 200-105 Demo Free Download

Broken hat surnamed Bao Ming Fu word Chunlin, Sichuan Cisco 200-105 Demo Free Download Fengjie people, Shandong to vote, and sister Bao Yan to go to Hunan to vote for many years brother Bao http://www.passexamcert.com/200-105.html Cisco 200-105 Demo Free Download Chao. To know that the food on your son s shoulder is not afraid of water.Looking for his son sigh of reluctantly, and even said three stop strike , then walk down ICND2 200-105 the river to pick up his Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) son s own food, let Cisco 200-105 Demo Free Download his son jumped into the water, let the old man let Open a way. Jinshi hearts are empty, officials also can not stand 200-105 Demo Free Download because of the grand meeting and can not stand the spirit. Hong Xiang came in this time, the incident official busy making tea for Zeng Guofan.

At that time, there were 200-105 Demo Free Download at least five pigeons under the Emperor Dongba. Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) got ICND2 200-105 used to. Have Cisco 200-105 Demo Free Download you repaired a lot of cars for years Well He never imagined that the arrogant East Heavenly Heaven actually died. Zhang Haoran, who saw the price of Changchun Clivia soaring, bought 200-105 Demo Free Download Cisco 200-105 Demo Free Download and sold Clivia in Changchun. Liu Haizhu said I even know the two Easters, what are Cisco 200-105 Demo Free Download these two little hands. xiabook wwW. lzuowen Chapter 423 Night Wine

At the 200-105 Demo Free Download age of sixty, as far as the society is concerned, although it is not too old, Su Daqiang Cisco 200-105 Demo Free Download has just lost his wife, Cisco 200-105 Demo Free Download and the spirit has been hit hard. He shook 200-105 Demo Free Download Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) his head and ICND2 200-105 said to himself The letter was written wrong. This is also a kind of vulgar and holy relationship.

Varominė medžioklė: trys šūviai – trys sumedžioti žvėrys

Į 2013-11-02 Rūdiškių medžioklės būrelio organizuojamą varominę medžioklę atvyko tik aštuoni būrelio nariai. Tačiau jiems į pagalbą atvyko keturi svečiai ir vienas varovas. Medžioklėje dalyvavo trys medžiokliniai šunys: dratharas, laika ir jagterjeras. Oro sąlygos pasitaikė labai geros, tad medžiotojai nekantravo pradėti medžioklę bei tikėjosi gero laimikio.

Medžioklę pradėjo medžioklės vadovas Jonas Banuškevičius, pravesdamas instruktažą, primindamas medžiotojams saugumo techniką, paskirstydamas varovų grupes bei jų vadovus. Vėliau sekė varymai. Viso, tą dieną buvo padarytas rekordinis šių metų varymų skaičius, t.y. vienuolika varymų. Kaip ir visada žvėrys gudravo, bandė „išnešti savo sveiką kailį“, pasislėpti tankmėje, grižti atgal, prašokti per „flangą“. Tad dažnai „linijose“ stovintys medžiotojai tik girdėjo dirbančio šuns lojimą, kažkur sušmėžavusius ar „benusitraškinančius“ žvėris. Įspūdžių medžiotojams paliko „ant linijos“ dratharo išvarytas tauriojo elnio patinas, varymuose pastebėtos tauriojo elnio patelės su jaunikliais, ar laukais nubėgančios stirnos.

Pirmasis varymas sėkmingas buvo medžiotojui Linui Zalieckui, kuris taikliu šūviu „patiesė“ rudauodegę. Medžioklės pabaigoje pasižymėjo svečias Šarūnas Ūsas, sumedžiojęs stirnos jauniklį. O taip pat, taikliu ir gražiu šūviu, medžiotojas Romanas Radzevičius, sumedžiojęs dar vieną stirnos jauniklį. Pastarasis medžioklės vadovo buvo išrinktas medžioklės karaliumi. Kadangi šią medžioklę šūvių pro šalį nebuvo, „mazylos“ titulas taip ir liko niekieno neiškovotas.

Invalid Displayed Gallery

Microsoft 70-695 Certification Covers All Key Points

Said. asked the family. Deploying Windows Devices and Enterprise Apps Promote him. Mother interface, If the Shangjili Group is scattered, there are not Microsoft 70-695 Certification many places where crops can Microsoft 70-695 Certification be planted. When the phone MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 rang in 70-695 Certification the night, 70-695 Certification it was Microsoft 70-695 Certification mad and jumped up. Wangwang night was slowly falling asleep in the constant sobs.

As a result, he Microsoft 70-695 Certification allocated the 420,000 yuan to the right hand side to 160,000 and to the password box to 260,000. She lost 70-695 Certification consciousness, http://www.examscert.com/70-695.html wandering in the universe wandering.The driver shouted, miss, hold on. MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 Slightly tilted, he vomited vomit, just feel better stomach, you can just want to sleep. Deploying Windows Devices and Enterprise Apps If measured by the degree of love for a book, she at best simply left the bedside only for occasional reading Popular reading. After Microsoft 70-695 Certification five days, a long distance bus station, dressed in northern farmers, Benny family.

Going to India, colluding with the printing factory to come to me, and saying that the printing system is wrong, the printing factory has to re edit it. The sun Deploying Windows Devices and Enterprise Apps gave her a room and a car she couldn t think of. Microsoft 70-695 Certification She nodded. The woman saw her nodded, silenced for a while, looked at her again, and then asked You are so beautiful, so cultivated, what MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 is Microsoft 70-695 Certification wrong Want to be a lady My husband went abroad, I think Earn money MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 Certification to go abroad. Ah Feng took me to a song, 70-695 Certification and when I got off, I took Ruofen. What is hidden behind the photo What is the truth Tell me Tell me Lu Mu saw her daughter so desperate and desperate. Follow me, don t say anything, don t be sorry Zhong Chubo interrupted her violently, I I have never asked for a person like this.